VITAJTE
Vitajte na stránke Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina
AKTUALITY
Upozornenie na neoprávnený zásah do meradla

 

 

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., rámci vlastnej kontroly opakovane zistila neoprávnené zásahy do fakturačných meradiel – vodomerov. V záujme ochrany odberateľov týmto


                               U P O Z O R Ň U J E

svojich odberateľov na možné riziká, ktoré im hrozia, ak bude neoprávnený zásah na vodomere zistený.

Vodomer, ktorý slúži na meranie dodávky vody z verejného vodovodu do nehnuteľnosti je:
-    osadený na vodovodnej prípojke spravidla vo vodomernej šachte alebo v pivnici
-    príslušenstvom verejného vodovodu
-    vo vlastníctve našej spoločnosti

Podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách …, v znení neskorších predpisov:
-    podľa § 26, odsek 1 písm. e) je odberateľ povinný dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu vodomeru, k jeho odstráneniu alebo k inému neoprávnenému zásahu na vodomere
-     podľa § 25, odsek 1 písm. c) a d) je odber vody s používaním vodomeru, ktorý v dôsledku neoprávneného zásahu odber nezaznamenáva alebo zaznamenáva odber menší, ako je skutočný, alebo na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii (plombovací drôt a plomba) považovaný za neoprávnený

Náhrada škody:


Odberateľ, ktorý neoprávnene odoberá vodu z verejného vodovodu je zo zákona povinný nahradiť spôsobenú škodu prevádzkovateľovi verejného vodovodu, ktorá je min. 178 € bez DPH a zároveň mu bude vyfakturovaná dodaná pitná voda a/alebo odvedená odpadová voda vo výške spôsobenej škody. Škoda sa bude uplatňovať pri každom zistenom neoprávnenom zásahu.

Privítame akékoľvek informácie o osobe, ktorá by ponúkala vykonať zásah do meradla.


 
[CNW:Counter]