VITAJTE
Vitajte na stránke Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina
AKTUALITY
O spoločnosti

Obchodné meno: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Sídlo spoločnosti: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
IČO: 36 672 297
DIČ: 2022238900
IČ DPH: SK2022238900

Právna forma: akciová spoločnosť
Základné imanie:
57 312 956,66 EUR
Zapísaná: Obchodný register OS v Žiline, oddiel Sa vložka číslo 10546/L
Rok vzniku: 2006

Orgány spoločnosti :

Dozorná rada spoločnosti :
Ing. Jozef Grapa - predseda DR
Miroslav Minárčik - člen DR
Ing. Ján Hartel - člen DR 
Ing. Igor Choma - člen DR
Ing. Ján Rybárik - člen DR
Jozef Juriš - člen DR
Štefan Blažek - člen DR
Ing. Beata Galovičová - člen DR
Peter Kubalík - člen DR
 

Predstavenstvo spoločnosti :
Ing. Tatiana Štrbová – predsedníčka predstavenstva
Mgr. Anton Trnovec - podpredseda predstavenstva
Ing. Milan Gura - člen predstavenstva
Jaroslav Fekula - člen predstavenstva
Ing. Miroslav Kundrík - člen predstavenstva

Výkonné vedenie :
Ing. Miroslav Kundrík – generálny riaditeľ
Ing. Marián Martinček – výrobný riaditeľ
Ing. Jozef Lučivňák - investičný riaditeľ
Ing. Milan Psota - technický riaditeľ
Ing. Oľga Žieriková - obchodno - ekonomický riaditeľ


Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. sú akciovou spoločnosťou, ktorá vznikla v roku 2006 ako nástupnícka spoločnosť po zaniknutej Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Prevádzkuje vodovody, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v regiónoch Žiliny a Kysúc. Akcionármi spoločnosti sú výlučne mestá a obce. Z celkového počtu akcií 96,5 % vlastní 102 miest a obcí z regiónov Žiliny a Kysúc, 0,11 % vlastní 7 obcí z regiónov Oravy a Považia, ktorí neodpredali akcie SEVAK, a.s. a zostali akcionármi aj po rozdelení spoločnosti SVS, a.s. a 3,39 % je na účte SEVAK, a.s., ktoré boli získané odkúpením od miest a obcí z regiónov Oravy a Považia. Týchto 3,39 % akcií sa ponúkne výlučne súčasným akcionárom z regiónu SEVAK, a.s. na odpredaj v pomere zodpovedajúcom ich podielu na základnom imaní spoločnosti. 


Predmet podnikania spoločnosti:
- prenájom strojov, prístrojov a zariadení
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných, než základných služieb
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez poskytovania pohostinných
činností v týchto zariadeniach
- prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-1
- prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-1
- inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
- montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
- veľkoobchod v rozsahu voľných živností
- maloobchod v rozsahu voľných živností
- vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
- vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou technikou
- vykonávanie technických prehliadok potrubí
- vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
- výroba priemyselných hnojív
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
- meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
- výkon činnosti stavbyvedúceho
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- výkon činnosti stavebného dozoru
- vnútroštátna nákladná cestná doprava
- verejné obstarávanie
- dodávka elektriny
 


                                     Základná organizačná štruktúra
 

 
[CNW:Counter]